QZHDI-Gopac

Print

QZHDI, krijon Degën Shqiptare të GOPAC

Me datë 7 prill 2012, në një nga hotelet e Tiranës u mblodh takimi themelues i degës së GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), duke e shtrirë ketë organizatë edhe në Shqipëri.

CDDI sign Dar es Salaam Declaration on Budget Transparency

Print

The Dar es Salaam Declaration on Budget Transparency, Accountability and Participation

Who we are

We are citizens and civil society organizations from around the globe, united by the shared conviction that inclusive and open public budgets are critical to achieving a world in which all human beings enjoy their full human rights – civil, political, social, economic, cultural and environmental.

konference

Print

Konferencë ndërkombëtare 21-22 Maj

Sfida e zhvillimeve rajonale në Shqipëri dhe eksperienca Gjermane

Për herë të parë është organizuar në Shqipëri një konferencë ndërkombëtare dy ditore me titullin “Sfidat e zhvillimit rajona në Shqipëri dhe eksperienca Gjermane” në datën 21-22 Maj, 2012. Kjo konferencë u organizua nga Qëndra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve dhe mbështetur nga Friedrich Ebert Stifftung, zyra e Tiranës.

OSBE mbeshtet aktivitetet e CCDI lidhur me EITI

Print

Me date 27 mars 2012, Sekretariati Shqiptar i Nismës se Transparencës ne Industrinë Nxjerrëse (ALBEITI) ne bashkëpunim me QZHDI (Qendra per zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve) dhe me mbeshtetjen e OSCE Albania organizoi...