• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Asistencë Teknike

QZHDI është aktualisht (2005-2006) e angazhuar në një projekt të madh për të promovuar transpenrencën në institucionet publike. Në fazën e parë të projektit, QZHDI po punon me Drejtorinë e Përgjithëshme të Rrugëve, Bashkinë Laç dhe Bashkinë Vlorë. Projekti që po realizohet me Open Society Justice Initiative dhe me organizatën Sustentia nga Spanja, synon të promovoje një model për të nxitur transperencën institucionale më gjërë në organizmat qeveritar lokalë dhe qëndrore në Shqipëri. Ne janar tw 2012, QZHDI ka filluar nje projekt qe lidhet me ndihmen qe do i japim Avokatit te Prokurimeve Publike lidhur me procedurat e brendshme dhe menyren e hetimit te rasteve. Ky projekt ka ne thelb te tij, kater takime me biznesin qe te marrim nga ata menyren se cfare do te ishte e mire edhe per vete ata.

Gjate vitit 2007-2008, QZHDI ka zbatuar te njejten metodologji ne dy institucione qendrore, Ministrine e Arsimit dhe Shkences dhe Ministrine e Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.