• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Qëndra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve (QZHDI) është Organizatë jo Fitimprurëse e krijuar në datën 14.11.2002, me seli në Tiranë.

Misioni i Qëndrës për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve realizohet duke u mbështetur në tre shtyllat kryesore:

  • Transparencë në Institucionet Publike (qëndrore dhe locale)
  • Integrimit European
  • Liria e Medias.

Bordi Drejtues është organi më i lartë politikbërës i QZhDI, I cili përcakton strategjitë afat gjata dhe afat mesme. Drejtori Ekzekutiv është organi më i lartë përfaqësues dhe ekzekutues në të gjitha aspektet e veprimtarisë të saj.

QZHDI është pjesë e Rrjeteve:

  • Anëtare e FOI Advocates Network
  • Anëtare e Koalicionit Shqiptar Kundra Korrupsionit
  • Anëtare e Interpret Europe (European Association for Heritage Interpretation).