• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

TRAINING OF THE PUBLIC ADMINISTRATION And THE RIGHT TO INFORMATION, May-July 2006

  • Albania
  • Projekte

TRAINING OF THE PUBLIC ADMINISTRATION And THE RIGHT TO INFORMATION, May-July 2006

Projekti suportoi ngritjen e kapaciteteve humane të institucioneve publike qëndrore në fushën e të Drejtës së Informimit Publik me synim krijimin e institucioneve me demokraci të qëndrueshme në Shqipëri. QZhDI në bashkëpunim me Institutin e Trajnimit të Administratës Publike  (ITAP) organizuan 8 trajnime ku morën pjesë  200 zyrtarë të institucioneve publike si: Ministritë,  Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, Enti Rregullator i Ujit, Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Përgjithshme e Taksave, Instituti i Trajnimeve të Administratës Publike, Shërbimi Informativ Kombëtar, Bashkia Tiranë etj. Një komponent tjetër I rëndësishëm I projektit ishte Monitorimi I Institucioneve që u trajnuan. QZhDI dërgoi 80 kërkesa për informacion pranë këtyre institucioneve dhe në përfundim rezultoi se 70% e kërkesave morën përgjigje dhe 30% nuk ​​morën përgjigje.