• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Qëllimet dhe strategjitë kryesore të CDDI-së

Qëllimet dhe strategjitë kryesore të CDDI-së

Ndërgjegjësimi i publikut dhe institucioneve publike  për  të përmbushur standartet demokratike nw lidhje me qeverisjen  e mirë, respektimi i të drejtave të njeriut dhe transparencwn.

Promovimi i integrimit në BE nwpwrmjet  monitorimit të hartimit të politikave dhe zbatimit tw ligjeve, duke vlerësuar pajtueshmërinë e legjislacionit me atw tw BE dhe duke dhënë rekomandime për pwrputhshmwrine e tyre.

Promovimi i Reformës Institucionale duke zhvilluar qasje të reja për të punuar në partneritet me administratën lokale për të promovuar transparencën, llogaridhënien dhe për të përmbushur standardet e BE për praktikat e mira administrative. QZhDI është e angazhuar në asistencë teknike dhe analize per komunat lokale.

Forcimi i luftës kundër korrupsionit përmes përdorimit aktiv të ligjit për te Drejten e Informimit.  Advokimi, trajnimi dhe proces gjyqësore janw mjetet qw do tw pwrdoren , për të nxitur zbatimin e të drejtës per t’u  informuar.

Promovimi i Barazisë Gjinore: Ndërgjegjësimi i publikut për rolin e gruas dhe gratë në demokratizimin e institucioneve dhe jetës shqiptare.

Promovimi i Medias profesionale dhe tw pavarur. QZhDI synon ta trajtojë këtë, duke punuar me kornizën ligjore egzistuese mbi median dhe nwpwrmjet trajnimin te gazetarëve